"Заедно можем повече"

Дата на публикуване: 15.04.2022 13:40

На 07.04.2022 г. Община Крена подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-3.016-0003 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира чрез съвместно партньорство със Сдружение „Нов избор“. Обща стойност на проекта възлиза на 176 143.97 лв., от които 149 722.37 лв. европейско и 26 421.60 лв. национално съфинансиране.

 

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца в предучилищна и училищна възраст от маргинализирани групи в община Кресна. Това ще се осъществи посредством внедряването на Комплексна интегрирана иновативна програма за менторство и прилагане на компетентностния подход (Програмата), която да модернизира педагогическия инструментариум и осигури широка обществена подкрепа на образователния процес, вкл. сред маргинализираните общности.

 

Проектното предложение е естествена стъпка в реализирането на стратегията за развитие на общината, свързана с приобщаване на маргинализраните групи чрез осигуряване на условия за ранното интегриране в образователната система и внедряване на иновативни практики във всички сфери на обществения живот. Общината има постигнати значителни успехи в това отношение, сред които е фактът, че на нейната територия няма сегрегиране на етнически или друг признак в учебните заведения. Същевременно се вземат мерки за запазване и развитие на културната идентичност и осигуряване на среда за преодоляване на негативни обществени нагласи.

 

Проектът ще се изпълнява в рамките до 31.12.2023 г.

ГалерияПотърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
35% Complete (success)
Не :
65% Complete (success)