Харта на клиента

Дата на публикуване: 04.04.2016 13:16

 

 12.05.2021г. - актуална Харта на клиента

УТВЪРЖДАВАМ :

Николай Георгиев

КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА

                                         

Х А Р Т А  Н А  К Л И Е Н Т А

Създаването на харта на клиента в община Кресна е стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията.Основна цел е подобряване достъпа до административните услуги и повишаване на качеството им ,постигнато чрез усъвършенстване  работата на служителите при  извършване  на услугите, начина им на предоставяне, необходимото качество и стандарти на изпълнение.Хартата  сама по себе си не е юридически документ и не създава юридически права.Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да  изискват по-добро обслужване .Хартата на клиента подпомага също и работата на служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране на предоставените от нея услуги.

I.ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

    Административното обслужване се осъществява  при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и Административно-процесуалния кодекс, както и при гарантиране на:

Равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване:

Различни канали за достъп до административни услуги и информация за   тях

Любезно и отзивчиво отношение ;

Координираност и взаимодействие с всички страни ,заинтересовани от подобряване на административното обслужване;

Надеждна обратна връзка;

Качество на предоставяните услуги.

  1. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В  процеса  на административното обслужване ,служителите в общинската администрация се ангажират да спазват  следните стандарти :

1.Отношение към клиентите:

Предоставяне на еднакъв достъп до услуги и равно поставено отношение към всички клиенти ,независимо от техните потребности , социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения. Спазване на конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки клиент.

2.Информация за клиента.

Предоставяне на ясна, лесно разбираема , пълна информация на клиентите по начин удовлетворяващ техните потребности и чрез различни  канали за достъп : информационни табла, диплянки, Интернет-страница.

3.Комуникация с клиенти.

Предоставяне на ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения, консултации, писмени отговори на клиентите.

4.Канали за достъп до информация и услуги и механизми за обратна връзка. В община Кресна функционира Център за информация и услуги  на  граждани на партерния етаж.В центъра се намира информационното табло на общината , кутия за сигнали за корупция, диплянки, съдържащи информация за вида,таксата и срока за предоставяните услуги в общината.

Подробна  информация за административното обслужване и дейността на администрацията може да бъде получена на Интернет-адреса на общината  www.kresna-bg.com.

Работното време на администрацията съгласно Устройствения правилник е от 8.00ч.до 17.00ч.

Писмени молби , жалби и запитвания се подават в деловодството на общината в административната сграда на ул.,,Македония № 96.

Регламентиран приемен ден на кмета на общината е от 9.00ч. до 12.00ч.и от 14.00ч.до 16.00ч.всеки четвъртък.

За предварителни записвания , може да се получи информация на тел. 07433/87-35. Останалия административен персонал е на разположение на запитванията на гражданите през целия работен ден. На тел. 07433/87-35 гражданите могат да получат информация за административните услуги в ОБА гр. Кресна .Сигнали за корупция се подават в кутията на партерния етаж.

  1. Спазване на срокове.

Предоставяне на цялата необходима  информация на клиента още при първия контакт с администрацията , уведомяването му за регламентираните законови срокове за получаване на административна услуга.

6.Отговорност и отчетност .

*Поемане на отговорност за работата на администрацията според приетите стандарти на обслужване;

*Ангажираност на ръководството за подобряване на административното обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване ;

*Измерване и публикуване на оценката за удовлетвореността на клиентите на  период от една година.

III.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ  ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА.

Конституция на Република България

Закон за администрацията

Закон за местното управление и местната администрация

Закон за административното производство

Административно-процесуален  кодекс

Устройствен правилник на Община Кресна

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на личните данни

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

И други нормативни актове , касаещи дейността на обществената администрация

IV.ПРЕДОСТАВЯНЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРЕСНА.

Подробна информация за вида на услугите , за срока на предоставяне , необходимите документи може да получи на Интернет- сайта на общината www.kresna-bg.com

V.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

От потребителите на услуга се очаква:

. Да  се отнасят с уважение към служителите , които ги обслужват ;

. Предоставяне  на пълна и точна информация , необходима за извършване на услугата ;

. Да се отнасят позитивно и с доверие към възможностите , които ви  дават  предоставяните  услуги  или информация;

. Да дават предложения за подобряване на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали .

VI.НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ЗНАЕ

.  Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;

. Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на жалби и оплаквания , съдържащи нецензурни изрази, неморални изказвания , уронващи престижа на институцията;

. Общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси , свързани с лични данни и класифицирана информация;

.Всички стандарти в административното  обслужване са регламентирани от закони и под законови нормативни актове, както и от административни актове,  приети от Общински  съвет – Кресна .Информация за тях можете да получите на хартиен носител от деловодството на общината срещу регламентирана такса.

 

 

 

                                                Съгласувал Секретар:

                                                                                   /П. Галчев /

                                                                                       

                                                               Изготвил:

                                                                              / Е. Иванова/

 

 

 

                                                                            


Наименование Брой тегления
Xarta na klienta.pdf 896 Изтегли документ с име "Xarta na klienta.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:

Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)