Контакти

Дата на публикуване: 14.04.2016 12:30

ОБЩИНА КРЕСНА

Адрес: 2840, гр.Кресна, ул."Македония" №96,

Телефон:
0889 848383,
Факс: 07433 8730,

e-mail: obshtina_kresna@abv.bg; obstina_kresna@abv.bg


Телефони за информация и услуги на гражданите:
Деловодсто: 07433 8735
Местни данъци и такси: 07433 8719
ТСУ: 0894458265

Булстат: 000024720

Работно време:
08.00-17.00


Контрол върху дейността на доставчика на електронни услуги се осъществява от:
1. Общинският съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА
2. Областният управител, съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
3. Прокурорът, съгласно чл. 16, ал. 1 от АПК

Информация за подаване на предложения, сигнали и жалби:
1. кутия за сигнали, жалби и предложения на гражданите в сградата на Община Кресна;
2. възможност за запитване в сайта на Община Кресна www.kresna-bg.com;
3. подаване на предложения, сигнали и жалби по електронна поща: obshtina_kresna@abv.bg;
4. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ);
5. Системата за обмен на електронни съобщения (СЕОС);

Ред за обжалване на действията и издадените актове на доставчика на електронни услуги:
1. Съгласно чл. 45 от ЗМСМА актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
2. Съгласно чл. 15 от АПК страни в административния процес могат да бъдат административният орган, прокурорът и всеки гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт или от съдебното решение или за които те биха породили права или задължения.
3. Съгласно чл. 18а от АПК исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му.


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:

Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)