Съобщения и обявления по ТСУ

Дата на публикуване: 25.03.2016 11:20

10.08.2023 г. - Обявление ТУ-67
10.08.2023 г. - Обявление ТУ-68

09.02.2022 г. - Заповед 1161/07.08.2023 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
09.02.2022 г. - Заповед 1160/07.08.2023 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

17.07.2023 г. - Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА относно „Фотоволтаична електрическа централа – инсталации за производство на ел. енергия от възобновяеми източници, с обща инсталирана мощност до 3 МW, трафопост, КПП, противопожарен резервоар и др. помощни сгради и съоръжения”

11.04.2023 г. - Обявление
07.04.2023 г. - Заповед №552/07.04.2023 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
14.03.2023 г. - Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
11.11.2022 г. - Обявление на основание чл.124 "б" от ЗУТ

31.10.2022 г. - Обявление на основание чл.124 "б" от ЗУТ
28.10.2022 г. - Заповед №1512/28.10.2022 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
21.10.2022 г. - Заповед №1474/20.10.2022 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
11.07.2022 г. - Обявление на основание чл.124 "б" от ЗУТ
05.07.2022 г. - Обявление на основание чл.124 "б" от ЗУТ
18.03.2022 г. - Заповед №239 от 18.03.2022 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА.
09.02.2022 г. - Заповед 123 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
17.01.2022 г. - Обявление ТУ-2
26.10.2021 г. - Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
15.10.2021 г. - Обявление  ТУ-93 на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
15.10.2021 г. - Обявление  ТУ-94 на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

29.06.2021 г. - Заповед №524/28.04.2021 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

13.05.2021 г. - Заповед №524/28.04.2021 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

14.04.2021 г. - Заповед 463 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
14.04.2021 г. - Заповед 462 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
09.04.2021 г. - Заповед 450 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
26.01.2021 г. - Обявление на основание чл.124 "б" от ЗУТ

26.10.2020 г. - Съобщения на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ
10.06.2020 г. -
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ
04.06.2020 г. - Заповед 639 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
02.06.2020 г. - Заповед 624 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
01.06.2020 г. - Заповед 618 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

05.02.2020 г. - Обявление на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ

02.12.2019 г. - Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

31.07.2019 г. - Обявление на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ

05.02.2019г. - СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено разрешения за строеж: №3/31.01.2019г. за строеж: „Укрепване на речен бряг на р.Струма чрез възстановяване на подпорна стена с дължина L = 145 м” в ПИ №005001, м.”Завоя”, землище на гр.Кресна, област Благоевград към което е приложено писмо с изх. № 3430(7)/13.11.2018г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


05.02.2019 г. - Заповед 102/04.02.2019 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

20.11.2018 г. Съобщение във връзка с процедура по учредяване на сервитут върху поземлените имоти, находящи се в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, засегнати от реконструкцията на инженерни мрежи, при строителството на „Автомагистрала „Струма” Лот 3.3

15.11.2018 г. - Обявление за изработен подробен устройствен план - парцеларен план за обект: "Автомагистрала Струма" лот 3.2

23.07.2018 г. - Заповед 933 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА


02.05.2018г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че са издадени следните разрешения за строеж:

  1. №7/30.04.2018г. за строеж: „Реконструкция и изграждане на тротоарни настилки и улични платна на част от уличната мрежа на гр.Кресна, област Благоевград”, към което е приложено писмо с изх. № 2861(1)/17.08.2015г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
  2. №8/30.04.2018г.  за строеж: Благоустрояване на улици „Момина скала” и „Мело”, гр.Кресна, област Благоевград, към което е приложено писмо с изх. № 1214(1)/10.04.2018г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

           Решенията могат да се разгледат в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.

11.04.2018г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че са издадени следните разрешения за строеж:

  1. №5/10.04.2018г. за строеж: „Фотоволтаична инсталация за производство на енергия, с инсталирана мощност до 30 kW, в УПИ І-17, кв.16 по ПР на с.Стара Кресна, към което е приложено писмо с изх. № 972(1)/26.03.2018г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
  2. №6/10.04.2018г.  за строеж: Благоустрояванена улици в с.Сливница, община Кресна, към което е приложено писмо с изх. № 2909(1)/18.08.2015г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Решенията могат да се разгледат в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.

21.03.2018 г. - Съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ
14.03.2018 г. - Съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ
28.02.2018 г. - Заповед 289 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
28.02.2018 г. - Заповед 255 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
13.02.2018 г. - Заповед 204 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
15.01.2018 г. - Заповед Автомагистрала "Струма" и ОБЯВЛЕНИЕ
15.11.2017 г. - Обявление
15.11.2017 г. - Заповед 1664 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
6.10.2017 г. - Съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ
21.08.2017 г. - Съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ
5.07.2017 г. - Заповед на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ - 71
5.07.2017 г. - Заповед на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ - 70
29.05.2017 г. - Заповед на онование чл.149, ал.6 от ЗУТ
10.05.2017 г. - Обявления на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ
06.04.2017 г. - Заповед 378, 389, 380, 388 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
27.03.2017 г. - Обявление на основание чл.124 "б", ал.2 от ЗУТ
10.03.2017 г. - ОБЯВЛЕНИЕ
6.03.2017 г. - ОБЯВЛЕНИЕ

2.03.2017 г. - Заповед 233 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
2.03.2017 г. - Заповед 233 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
1.03.2017 г. - ОБЯВЛЕНИЕ
1.03.2017 Г. - Заповед 227 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

28.02.2017 Г. - Заповед 214 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

20.02.2017 г. - ОБЯВЛЕНИЕ
16.02.2017 г. - ОБЯВЛЕНИЕ

14.02.2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено разрешение за строеж №4/10.02.2017г.  за строеж: Открит обект за спортни дейности – терени (площадки) и оборудване в кв.2 по ПР на с.Сливница, към което е приложено писмо с изх. № 2126(1)/08.07.2014 г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС. Решението може да се разгледа в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.


14.02.2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено разрешение за строеж №5/10.02.2017г.  за строеж: Открит обект за спортни дейности – терени (площадки) и оборудване в УПИ VІІ, кв.17 по ПР на с.Долна Градешница, към което е приложено писмо с изх. № 2127(1)/08.07.2014 г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС. Решението може да се разгледа в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.


14.02.2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено разрешение за строеж №6/10.02.2017г.  за строеж: Открит обект за спортни дейности – терени (площадки) и оборудване в УПИ VІІ-275, кв.64 по ПР на гр.Кресна, към което е приложено писмо с изх. № 2125(1)/08.07.2014 г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС. Решението може да се разгледа в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.


14.02.2017 г. -
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

 

30.01.2017 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №2/20.01.2017г.  за строеж: „Мост на р.Ощавска” – осъществяване на транспортен достъп до УПИ №000232, землище на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград, находящ се в УПИ 000232 със засегната площ 0.006 дк,а съгласно регистър на засегнатите имоти към одобрен ПУП-Пп (парцеларен план), образуван от ПИ№000195, землище на с. Стара Кресна, община Кресна и ПИ№000254   з-ще на с. Стара Кресна,  ЕКАТЕ 39699, община Кресна, област Благоевград със засегната площ 0.031 дка съгласно регистър на засегнатите имоти към одобрен ПУП-Пп (парцеларен план), представляващ строеж от  III-та категория по чл.137, ал.1, т.3, „б” (посл. изм. ДВ бр.101 от 22.12.2015 г.) и чл.6, ал.2, т.1 от Наредба №1/30.VІІ.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (Дв. бр.72 от 25.08.2003г., изм. и доп. бр.23 от 2011 г.) към което е  приложено Писмо с изх. №3249(3)/07.10.2015г. на РИОСВ гр. Благоевград

           Решенията могат да се разгледат в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.23.01.2017 г. - Съобщение -
МВЕЦ  „ОЩАВА” на р.Ощавска”, Община Кресна”, Eтап III

15.12.2016 г. - На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ отдел „ТСУ” при ОбА – гр.Кресна обявява, че е издадена Заповед №РД-02-15-125/08.12.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и проект за изменение на одобрения със Заповед №РД-02-15-137/08.10.2015г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП-ПП за обект: Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, в землищата на гр.Кресна и с.Долна Градешница, община Кресна, с.Илинденци и с.Микрево, община Струмяни, с.Плоски, с.Поленица, с.Лешница, с.Дамяница и гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград.

24.11.2016 г. -
На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено разрешение за строеж №21/22.11.2016г.  за строеж: Благоустрояване на с.Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград – реконструкция на улична мрежа и площад, изграждане на детски площадки, към което е приложено писмо с изх. № 1579 (1)/09.05.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС. Решението може да се разгледа в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.

15.11.2016 Г. - Заповед 1579 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

11.11.2016 г. - На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено разрешение за строеж №15/28.10.2016г.  за строеж: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на основното застрояване с жилищно предназначение: Многофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ І-673, кв.34 по ПР на гр.Кресна, към което е приложено писмо с изх. № 3886 (1)/08.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС. Решението може да се разгледа в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.

02.11.2016 г. - Заповед №1544 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
02.11.2016 г. - Заповед №1543 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
14.09.2016 г. - Обявление за изработен ПУП-ЧИПР
09.09.2016 г. - Обявление за "Месопреработвателно предприятие за бели и червени меса"
31.08.2016 г. - Обявление за разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ

03.06.2016 г. -
На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено разрешение за строеж №5/31.05.2016г.  за обект: „МВЕЦ НА Р.Ощавска, община Кресна, етап ІІ-„Безнапорна деривация от стоманобетонови тръби ф800 от водохващане до изравнител”, „Изравнител” и „Напорен тръбопровод от стоманени тръби ф1000 от изравнител до площадка сградоцентрала МВЕЦ” към което е приложено Решение БД-03-ПР/2005 г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС. Решението може да се разгледа в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.

25.05.2016 г. - На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, община Кресна съобщава, че е издадено разрешение за строеж №4/20.05.2016г.  за обект: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Кресна” към което е приложено Решение №2861 (1)/17.08.2015 г. на РИОСВ - Благоевград, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС. Решението може да се разгледа в община Кресна – отдел „ТСУ”, стая №109.

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗУЕС


20.04.2016 г. - община Кресна съобщава, че е издадено разрешение за строеж №2/19.04.2016г. за „Основно обновяване на обществена баня (сграда 2 и сграда 3) и разрешение за строеж №3/20.04.2016г. за „Преустройство на център за предоставяне на първична медицинска помощ”

Обявление и Заповед за изготвяне на КПИИ /комплексен проект за инвестиционна инициатива/ за строеж "Основно обновяване на обществена баня" с.Ощава

Наименование Брой тегления
09.08.2023 obiavlenie TSU - TU68.pdf 29 Изтегли документ с име "09.08.2023 obiavlenie TSU - TU68.pdf"
09.08.2023 obiavlenie TSU - TU67.pdf 80 Изтегли документ с име "09.08.2023 obiavlenie TSU - TU67.pdf"
zapoved 1160.pdf 80 Изтегли документ с име "zapoved 1160.pdf"
zapoved 1161.pdf 62 Изтегли документ с име "zapoved 1161.pdf"
17.07.2023 - zapoved FtEC Ormano.pdf 66 Изтегли документ с име "17.07.2023 - zapoved FtEC Ormano.pdf"
14.03.2023 obqva am.pdf 134 Изтегли документ с име "14.03.2023 obqva am.pdf"
11.04.2023 tsu.pdf 150 Изтегли документ с име "11.04.2023 tsu.pdf"
07.04.2023 tsu.pdf 149 Изтегли документ с име "07.04.2023 tsu.pdf"
11.11.2022 Obiavlenie TSU.pdf 254 Изтегли документ с име "11.11.2022 Obiavlenie TSU.pdf"
31.10.2022 - zapoved 1255.pdf 245 Изтегли документ с име "31.10.2022 - zapoved 1255.pdf"
28.10.2022 - zapoved 1512.pdf 273 Изтегли документ с име "28.10.2022 - zapoved 1512.pdf"
20.10.2022 zapoved TSU.pdf 285 Изтегли документ с име "20.10.2022 zapoved TSU.pdf"
11.07.2022 - obqva TSU.pdf 349 Изтегли документ с име "11.07.2022 - obqva TSU.pdf"
05.07.2022 tsu.pdf 349 Изтегли документ с име "05.07.2022 tsu.pdf"
zapoved 239 ot 18.03.2022.pdf 456 Изтегли документ с име "zapoved 239 ot 18.03.2022.pdf"
09.02.2022 zapoved 123.pdf 491 Изтегли документ с име "09.02.2022 zapoved 123.pdf"
17.01.22 obiavlenie.pdf 541 Изтегли документ с име "17.01.22 obiavlenie.pdf"
26.10.2021 saobshtenie TSU.pdf 697 Изтегли документ с име "26.10.2021 saobshtenie TSU.pdf"
15.10.2021 TU-93.pdf 552 Изтегли документ с име "15.10.2021 TU-93.pdf"
15.10.2021 TU-94.pdf 612 Изтегли документ с име "15.10.2021 TU-94.pdf"
29.06.2021 zapoved tsu.pdf 757 Изтегли документ с име "29.06.2021 zapoved tsu.pdf"
13.05.2021 zapoved TSU.pdf 804 Изтегли документ с име "13.05.2021 zapoved TSU.pdf"
14.04.2021 zapoved 463.pdf 867 Изтегли документ с име "14.04.2021 zapoved 463.pdf"
09.04.2021 zapoved 450.pdf 831 Изтегли документ с име "09.04.2021 zapoved 450.pdf"
14.04.2021 zapoved 462.pdf 986 Изтегли документ с име "14.04.2021 zapoved 462.pdf"
26.01.2021 TSU.pdf 984 Изтегли документ с име "26.01.2021 TSU.pdf"
  1. Съобщения и обявления по ТСУ - Текуща страница

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:

Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)