Търгове и конкурси

Дата на публикуване: 20.04.2017 06:02


28.06.2023 г. - Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на "минерална баня" с Горна Брезница
27.06.2023 г. - Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на имот с идентификатор №54537.52.543

10.05.2023 г. - Търг с явно наддаване за бивше училище с.Сливница

5.05.2023 г - Търг с явно наддаване за УПИ2, квартал 20 по ПР на град Кресна  (бивша детска ясла) - документи, обява и заповед

КОНКУРС За възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ с основни дейности „Информиране и консултиране“; „Общностна работа“; „Застъпничество и посредничество“; „Терапия и рехабилитация“ и „Обучение за придобиване на умения“ на частен доставчик, на територията на община Кресна с адрес: гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96.

16.02.2023 Протокол младши експерт „Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси”
31.01.2023 - Допуснати кандидати за младщи експерт „Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси”

10.01.2023 г. - Обява - конкурс за младши експерт „Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси”

13.01.2022 - Публичен търг с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост, ведно с правото на строеж, представляващи: Бунгало Б4, кв.1, местност „Върбите”, землище на с.Влахи, община Кресна, СЪОБЩЕНИЕ

20.09.2022 г. - Документация публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот в местността "Шиловица".
20.09.2022 г. - Обява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот в местността "Шиловица".
20.09.2022 г. - Заповед публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот в местността "Шиловица".

16.09.2022 г. - Документация публичен търг с явно наддаване за продажба на бунгала в едно с правото на строеж.
16.09.2022 г. - Обява публичен търг с явно наддаване за продажба на бунгала в едно с правото на строеж.
16.09.2022 г. - Заповед публичен търг с явно наддаване за продажба на бунгала в едно с правото на строеж.

12.07.2022 г. - Публичен търг с "тайно наддаване" на имот в местност "Америка"

29.12.2021 - Публичен търг с явно наддаване

27.10.2021 - Публичен търг с явно наддаване местност "Касапница" - заповед, документация

28.08.2021 г. - Публичен търг с „явно наддаване” за продажба  на имоти – частна общинска собственост "Бунгала"

25.05.2021 г. - Протокол от провеждането на конкурс за длъжността младши експерт „Местни приходи"

12.05.2021 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт "Местни приходи"
12.05.2021 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт "Местни приходи"
20.04.2021 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността ладши експерт "Местни приходи" в Общинска администрация – Кресна
05.03.2021 г. -  Публичен търг с „тайно наддаване” за учредяване право на строеж за „гаражни клетки”
14.01.2021 - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, УПИ ХІ-110, 111, кв.7 поПР на гр.Кресна, с площ от 1364 кв.м.
14.01.2021 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор №14492.42.5 – нива с площ от 4997 кв.м „Главище”, землище на гр.Кресна
14.01.2021 г. - Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост , представляваща помещение (бившо фоайе) с площ 31,35 кв.м. и стая (бивш склад) с площ от 21,66 кв.м.
Класиране на кандидатите от проведените конкурси в ОбА Кресна

14.01.2021 г. - Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:помещение (бившо фоайе) с площ 31,35 кв.м. и стая (бивш склад) с площ от 21,66 кв.м., находящи се на партерен етаж, западното крило от Сградата на СУ Св.Паисий Хилендарски, стая (с размери 4,0/3,0) с площ от 12,00 кв.м., находящо се наІ етаж в сградата на Кметство – с.Сливница, община Кресна, помещение /бивш здравен кабинет/ с площ от 11,60 кв.м, І етаж от 2МС – Читалище  с.Горна Брезница, община Кресна

14.01.2021 г. - Публичен търг с "тайно наддаване" за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост: Представляващ УПИ ХІ-110, 111, кв.7 поПР на гр.Кресна, с площ от 1364 кв.м, ведно с 2МС с РЗП – 270,61 кв.м. и сграда – „тоалетна”.

14.01.2021 г. - Публичен търг с "тайно наддаване" за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор №14492.42.5 – нива с площ от 4997 кв.м „Главище”, землище на гр.Кресна

__________
2020 г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - Отлагане на конкурсите

03.11.2020 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт "Общинска собственост"
03.11.2020 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт "Земеделие, екология и агростатистика"
03.11.2020 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт "Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси"

03.11.2020 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт "Общинска собственост"
03.11.2020 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт "Земеделие, екология и агростатистика"
03.11.2020 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт "Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси"

27.10.2020 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващ недвижим имот, УПИ ІІ, кв.77 по ПР на гр.Кресна, с площ на имота от 424 кв.м.

12.10.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността старши експерт "Общинска собственост" в Общинска администрация – Кресна

12.10.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността главен експерт "Земеделие, екология и агростатистика" в Общинска администрация – Кресна
12.10.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността младши ексерт "Култура, социални дейности, вероизповедание, етнически общности и демографски въпроси" в Общинска администрация – Кресна

__________

2019 г.

29.08.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за учредяване право на строеж за „пристройка”с площ от 148,00 кв.м към търговски обект №27.

28.08.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот №025072 - 13,805 дка., находящ се в местност „Подински скат”.

01.08.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ  Двуетажна масивна с РЗП– 154,84 кв.м.

29.07.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот 610 кв.м. по ПР на с.Сливница

16.07.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване, за продажба на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща Автобус, марка „Ивеко”.

27.06.2019 г. - Публичен търг с „явно наддаване” за учредяване право на строеж в УПИ ІІ-75, кв.21а по ПР на с.Долна Градешница


05.06.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №126014

14.05.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ І-180, кв.32, с площ от 320 кв.м. по ПР на с.Горна Брезница

14.05.2019 г. - Протокол от провеждането на конкурс за "Главен архитект" на Община Кресна

02.05.2019 г. - Протокол от комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен архитек" на Община Кресна
22.03.2019 г. - ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ЗАПОВЕД за провеждане на конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
22.03.2019 г. - ДЕКЛАРАЦИЯ към ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация – Кресна
07.03.2019 г.  Заповед - Конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”.
07.03.2019 г. Обява - Конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”.

16.01.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №000270, НТП – др.селскост.тер.”

08.01.2019 г. - Публичен търг с „тайно наддаване” за продажба на недвижим имот №013121, НТП – Нива,  с площ от 15,012 дка., находящ се в местност „Градешка река”.

08.01.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години на земеделски имоти.

__________
2018 г.

13.03.2018 г. - Обявявен конкурс за предоставяне на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” на територията на Община Кресна, гр. Кресна

__________
2017 г.

5.5.2017 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт Местни данъци и такси
5.5.2017 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт Архив, административни услуги и деловодство


Обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
„Младши експерт – Местни данъци и такси”
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител „Старши експерт – Архив, административни услуги и деловодство”


Наименование Брой тегления
минерална баня с.горна брезница.pdf 74 Изтегли документ с име "минерална баня с.горна брезница.pdf"
врелата баня.pdf 73 Изтегли документ с име "врелата баня.pdf"
27.10.2021 заповед касапницата.pdf 64 Изтегли документ с име "27.10.2021 заповед касапницата.pdf"
13.01.2023 уводомление до участниците.pdf 58 Изтегли документ с име "13.01.2023 уводомление до участниците.pdf"
27.10.2021 документация.pdf 60 Изтегли документ с име "27.10.2021 документация.pdf"
13.01.2023 бунгало ново.pdf 78 Изтегли документ с име "13.01.2023 бунгало ново.pdf"
29.12.2021 - търг с явно наддаване животновъди.pdf 84 Изтегли документ с име "29.12.2021 - търг с явно наддаване животновъди.pdf"
обява - конкурс-цоп – преработена (1).pdf 87 Изтегли документ с име "обява - конкурс-цоп – преработена (1).pdf"
10.05.2023 училище сливница.pdf 179 Изтегли документ с име "10.05.2023 училище сливница.pdf"
обява упи ІІ гр.Кресна.pdf 136 Изтегли документ с име "обява упи ІІ гр.Кресна.pdf"
заповед търг упи ІІ.pdf 154 Изтегли документ с име "заповед търг упи ІІ.pdf"
детска ясла.docx 115 Изтегли документ с име "детска ясла.docx"
16.02.2023 Протокол младши експерт Kultura.pdf 167 Изтегли документ с име "16.02.2023 Протокол младши експерт Kultura.pdf"
31.01.2023 конкурс.pdf 163 Изтегли документ с име "31.01.2023 конкурс.pdf"
10.01.2023 - obiava konkurs.pdf 195 Изтегли документ с име "10.01.2023 - obiava konkurs.pdf"
20.09.2022 dokumentacia shilovica.docx 319 Изтегли документ с име "20.09.2022 dokumentacia shilovica.docx"
20.09.2022 zapoved shilovica.pdf 285 Изтегли документ с име "20.09.2022 zapoved shilovica.pdf"
20.09.2022 obiava shilovica.pdf 281 Изтегли документ с име "20.09.2022 obiava shilovica.pdf"
16.09.2022 bungala dokumentaciq.docx 271 Изтегли документ с име "16.09.2022 bungala dokumentaciq.docx"
16.09.2022 obiava bingala.pdf 244 Изтегли документ с име "16.09.2022 obiava bingala.pdf"
16.09.2022 zapoved bungala.pdf 273 Изтегли документ с име "16.09.2022 zapoved bungala.pdf"
12.07.2022 targ s taino mestnost america.pdf 374 Изтегли документ с име "12.07.2022 targ s taino mestnost america.pdf"
28.08.2021 - bungala.docx 574 Изтегли документ с име "28.08.2021 - bungala.docx"
14.01.2021 foaie.docx 521 Изтегли документ с име "14.01.2021 foaie.docx"
14.01.2021 targ.docx 485 Изтегли документ с име "14.01.2021 targ.docx"
14.01.2021 glavishte.docx 469 Изтегли документ с име "14.01.2021 glavishte.docx"
05.03.2022 garaji.docx 523 Изтегли документ с име "05.03.2022 garaji.docx"
25.05.2021 Protokol 21.05.2021..pdf 815 Изтегли документ с име "25.05.2021 Protokol 21.05.2021..pdf"
12.05.2021 Protokol ekspert MP.pdf 780 Изтегли документ с име "12.05.2021 Protokol ekspert MP.pdf"
12.05.2021 Spisak ekspert MP.pdf 913 Изтегли документ с име "12.05.2021 Spisak ekspert MP.pdf"
21.04.2021g obiavlenie.pdf 826 Изтегли документ с име "21.04.2021g obiavlenie.pdf"
konkursi klasirane.pdf 996 Изтегли документ с име "konkursi klasirane.pdf"
14.01.2021 targ 11-110.pdf 1053 Изтегли документ с име "14.01.2021 targ 11-110.pdf"
14.01.2021 targ glavishte.pdf 1103 Изтегли документ с име "14.01.2021 targ glavishte.pdf"
14.01.2021 publichen konkurs.pdf 1031 Изтегли документ с име "14.01.2021 publichen konkurs.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:

Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)