Общински гори

Дата на публикуване: 22.02.2016 17:56

11.07.2022 г. - Класиране за обект №000161
24.06.2022 г. - Документация продажба на дървесина на корен в имот №000161

02.12.2020 г. - Решение за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2021 г.
22.10.2020 г. - Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2021 г.

01.03.2021 г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА   ПРОВЕЖДАНЕ НА „ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ” ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПО РЕДА НА ЧЛ. 65 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ (НУРВИДГТ) В ОБЩИНА КРЕСНА, имот №000162 с Обект № 2001, подотдел 37и, находящ се в местност „Билото”, землище на с.Стара Кресна, община Кресна

20.11.2019 г. - Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2020 г.

20.09.2018 г. - Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2019 г.

29.09.2017 г. - Договор за продажба на стояща дървесина на корен

13.09.2017 г. - Протокол от търг с явно наддаване с предмет: продажба на стояща дървесина на корен

16.06.2017 - Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване с предмет: продажба на стояща дървесина на корен

19.09.2017 г. - Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2018 г.

29.08.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1705

24.07.2017 г. - Актуализация на Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2017 г.

31.05.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1704
31.05.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1702
29.03.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1701
29.03.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1703   - класиране

17.01.2017 г. - Обява за промяна на предназначението на поземлени имоти в гори

18.11.2016 г. - Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2017 г.

7.10.2016 г. - Протокол от Приемане на Допълнителен годишен план за ползване на дървесина на Община Кресна за 2016 г.

28.09.2016 г. - ПРОЕКТ на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кресна

04.07.2016 г. - Допълнителен годишен план за ползване на дървесина на Община Кресна за 2016 г.

5.04.2016 г. - ПРОЕКТ: НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КРЕСНАПредложение:  Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2016 г.
 
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
35% Complete (success)
Не :
65% Complete (success)