Общински имоти

Дата на публикуване: 22.02.2016 17:54


07.09.2022 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и одобряване на експертна оценка за продажба на УПИ VІІІ, кв.28 по ПР на с.Долна Градешница, Община Кресна, представляващ частна общинска собственост в който има законно построена сграда.

01.09.2022 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и продажба на недвижим имот, представляващ УПИ ХІ, кв.27 по ПР на с.Долна Градешница, община Кресна, с площ на имота от 500 кв.м., както и одобряване на изготвената оценка на имота.

30.08.2022 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 14492.19.4 - "Друг вид земеделска земя", с площ от 100349 кв.м., м."Тъпано", землище на гр.Кресна.

11.08.2022 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и продажба на имоти - общинска собственост, ведно с правото на строеж: бунгало Б1, кв.6 със ЗП - 22,75 кв.м.; бунгало Б2, кв.6 с площ от 22,75 кв.м.; бунгало Б3, кв.6 с площ от 22,75 кв.м.; бунгало Б6, кв.6 с площ от 14,85 кв.м.; бунгало Б7, кв.6 с площ от 14,85 кв.м.; бунгало Б8, кв.6 с площ от 14,85 кв.м. и бунгало Б6, кв.1 с площ от 30,00 кв.м., находящи се в м."Върбите", землище на с.Влахи, община Кресна


29.07.2022 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и прекратяване на съсобственост между община Кресна и физическо лице, чрез продажба на 450/1172 кв.м. идеални части от УПИ ІІ - 179, кв.32 по ПР на с.Горна Брезница, община Кресна.

12.07.2022 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и продажба на недвижим имот, представляващ УПИ ХІV, кв.25 по ПР на с.Сливница, община Кресна, с площ на имота от 570,00 кв.м., както и одобряване на изготвената експертна оценка

01.07.2022 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и продажба на недвижим имот - частна общ. собственост, представляващ УПИ ХІІ, кв.27 по ПР на с.Долна Градешница, община Кресна, с площ на имота от 438,00 кв.м. и одобряване на изготвената експертна оценка.

16.06.2022 г - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и учредяване право на строеж за допълващо застрояване - "навес" със ЗП - 15,00 кв.м. към Бунгало Б5, кв.1, м."Върбите", землище на с.Влахи, община Кресна.

14.06.2022 г - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и учредяване право на строеж за изграждане на "монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 30kV, която ще се монтира в прилежащия терен - УПИ ІІІ - 93, кв.11 по ПР на с.Сливница, община Кресна с площ от 150,00 кв.м." 

18.05.2022 г. - Изменение и актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. и продажба на недвижими имоти - имот с идентификатор 22068.20.23 - нива, с площ от 20210 кв.м., м."Америка" и поземлен имот с идентификатор 22068.24.32 - нива, с площ 45344 кв.м., м."Шиловица", находящи се в землище на с.Долна Градешница, община Кресна.

28.02.2022 - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2022 година
______________________________________

12.11. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. и продажба на имот, ведно с правото на строеж, представляващ бунгало Б4', кв.1, м."Върбите", землище на с.Влахи, община Кресна със ЗП - 14,85 кв.м.

20.10. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. и провеждане на публичен търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем за разполагане на преместваемо съоражение (петно № 22) с предназначение "склад за строителни материали" с размери 17,00 кв.м./19,00 кв.м., съгласно одобрена схема по чл.56 от ЗУТ

24.09.2021 г. - учредяване право на пристрояване за "лятна кухня" със ЗП - 36,00 кв.м. към 2ЖС в УПИ ХІV, кв.77 по ПР на гр.Кресна

30.08.2021 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общински  имоти за 2021 г. и продажба чрез публичен търг на имоти с идентификатор 14492.16.121 - "Друг вид земеделска земя" и имот с идентификатор 14492.33.38 - "Лозе", землище на гр.Кресна.

16.08.2021 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. и продажба на УПИ VІІ - 258, кв.57 по ПР на гр.Кресна с площ на имота от 630 кв.м. и одобряване на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

10.08.2021 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. и продажба на УПИ ІІІ, кв.76 по ПР на гр.Кресна - частна общинска собственост, в който има законно построена сграда.

12.07.2021 г.  - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. и одобряване на експертна оценка за продажба на УПИ ІХ, кв.75 по ПР на гр.Кресна - частна общинска собственост, в който има законно построена сграда.

09.07.2021 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. и учредяване право на пристрояване за "веранда" със ЗП - 8,00 кв.м. към апартамент № 3, ет.2, вх.Б в УПИ І - 701,1015, кв.32 по ПР на гр.Кресна.

25.05.2021 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. и продажба на имоти, ведно с правото на строеж, представляващи: бунгало Б², кв.1, м.”Върбите”, землище на с.Влахи, община Кресна със ЗП – 14,85 кв.м.; бунгало Б³, кв.1, м.”Върбите”, землище на с.Влахи, община Кресна със ЗП – 14,85 кв.м.; бунгало Б5, кв.1, м.”Върбите”, землище на с.Влахи, община Кресна със ЗП – 14,85 кв.м.

21.05.2021 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. и провеждане на публичен търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем, с цел разполагане на преместваемо съоражение, представляващо петно № 21 с предназначение "павилион за продажба на плодове и зеленчуци" с площ от 18,00 кв.м., съгласно одобрена схема по чл.56 от ЗУТ и отдаване под наем на "помещение" с площ от 112,00 кв.м., находящо се в сградата на "Читалище" - гр.Кресна.

21.05.2021 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. и учредяване право на строеж за изграждане на "едноетажна жилищна сграда" с площ от 96,00 кв.м. в УПИ І - 190, кв.13 по ПР на с.Сливница, община Кресна.

14.05.2021 г.  - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. и учредяване право на строеж за изграждане на "Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 1мW (на покрива на съществуваща 2МЖ-10,00 кв.м. и в УПИ V-94, кв.22 - 130,00 кв.м.) по ПР на с.Долна Градешница, община Кресна.

29.04.2021 г. - Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с  имоти, общинска собственост за 2021 г. и учредяване право на строеж за "склад за съхранение на селскостопанска продукция" с площ от 90,00 кв.м. в УПИ ІІ - 75, кв.21а по ПР на с.Долна Градешница, община Кресна

29.04.2021 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г., одобряване на експертна оценка и продажба на УПИ VІІ - 258, кв.57 по ПР на гр.Кресна.

15.04.2021 г. - Предложение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на "помещение" с площ от 69,30 кв.м., находящо се в УПИ VІ - 181, кв.22 по ПР на гр.Кресна

14.04.2021 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. и учредяване право на строеж за допълващо застрояване-пристройка от 6 квадратни метра към двуетажна сград представляваща застройка 9, кв.5 на в.з."Върбите"

26.02.2021 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. и провеждане на публичен търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем за разполагане на преместваемо съоражение, представляващо петно № 21 с предназначение "павилион за продажба на плодове и зеленчуци" с площ от 18 кв.м. на улица между о.т.124-о.т.126 по ПР на гр.Кресна

08.01.2021 - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2021 година

____________________________

23.10.2020 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и продажба на общински имот - лозе с площ 1000 кв.м, местност "Подински скат", землище гр.Кресна
30.09.2020 г. - Предложение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на бивш здравен кабинет - с.Горна Брезница
30.09.2020 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и продажба на общински имот - нива с площ 4997 кв.м, местност "Главище", землище гр.Кресна
26.09.2020 г. - Предложение относно учредяване право на пристрояване за складово помещение с площ от 29.22 кв.м. в УПИ I - 1015 кв.32 по ПР на гр.Кресна
20.08.2020 г. - Предложение относно право на строеж за "гаражни клетки", 7 броя в УПИ VII-829, кв.18 по ПР на град Кресна.
30.07.2020 г. - Предложение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от помещение, находящо се на І етаж в сградата на Кметство – с.Сливница.
27.07.2020 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и одобряване на експертна оценка
24.07.2020 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и учредяване право на пристрояване - с.Сливница.
03.07.2020 г. - Предложение относно допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.

22.06.2020 г. - Предложение относно учредяване право на строеж за Застройка №10 (тип бунгало), вилна зона "Върбите".
22.05.2020 г. - Предложение относно допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.
17.12.2019 г. - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2020 година
12.12.2019 г. - Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Кресна периода 2020 - 2023 г.
24.07.2019 г. -Предложение относно продажба на имот - УПИ1 и УПИ2, квартал 1 по ПР на село Сливница.
19.07.2019 г. - Предложение относно продажба на 144 кв.м. идеална част от имот находящ се в с.Горна Брезница, Община Кресна.
03.06.2019 г. -
Предложение относно допълване на годишната програма за 2019 г. и учредяване право на строеж за пристройка с площ от 148 кв. метра към ТО 27 в квартал 6А по ПР на град Кресна
30.05.2019 г. -
Предложение относно допълване на годишната програма за 2019 г. за отдаване под наем чрез публичен търг на терен за разполагане на преместваемо съоражение в с. Долна Градешница, Община Кресна
30.05.2019 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот на собственика на законно построена сграда в гр.Кресна.
04.04.2019 г. -
 Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г. и провеждане на публичен търг с явно/тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Читалище - Кресна
27.03.2019 г. - Предложение относно право на строеж на допълващо застрояване - пристройка, надстройка и външно стълбище в УПИ 2 - 890 кв.58 по ПР на град Кресна
10.12.2018 г. - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2019 година
6.11.2018 г. -П
редложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г. и провеждане на публичен търг с явно/тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 013121 – „Нива” землище с.Долна Градешница.
5.11.2018 г. - Обявление за определяне на обезщетение и учредяване сервитутно право по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията
05.11.2018 г. - Заповеди относно учредяване на сервитут за АМ Струма, засягащи имоти в землищата на с.Долна Градешница и гр.Кресна, собственост на Община Кресна и чаастни лица.
2.11.2018 г. - Предложение продажбата на имот имот № 000270 – „Др.селскост.тер.”, с площ от 4,699 дка., м.”Орехово поле”, з.с.Долна Градешница, община Кресна.
2.11.2018 г. - Предложение за разширяване на търговската площ на преместваем обект
26.10.2018 г. - Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г. и вземане на решения за отдаване под наем.
19.09.2018 г. - Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в с.Горна Брезница
13.09.2018 г. - Протокол от комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед 1112 от 27.08.2018 г.
29.06.2018 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот номер 001219 и номер 001220, землище на с.Горна Брезница.
26.06.2018 г. - Предложение относно разполагане на слънцезащитно съоръжение

14.06.2018 г. - Предложение относно: Право на строеж на допълващо застрояване - пристройка,  в.з."Върбите".
14.05.2018 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот номер 023030, нива землище на с.Долна Градешница.
19.04.2018 г. - Предложение относно вземане на решение за отдаване под наем на имот, находящ се в землище на с.Влахи, община Кресна
3.04.2018 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот №004802 нива - частна общинска собственост
13.03.2018 г. - Предложение за отдаване под наем на имот частна общинска собственост УПИ XI - 110, 111 квартал 7 по ПР на гр.Кресна
26.02.2018 г. - Предложение относно отдаване под наем на бивш кабинет по дървообработване находящ се в сградата на СУ "Св.П.Хилендарски"
02.01.2018 г. - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
14.12.2017 г. - Предложение относно преместваемо съоражение
23.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 000214 лозе - частна общинска собственост
23.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 004714 нива - частна общинска собственост


5.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 007005 ливада - частна общинска собственост


2.08.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 060002 - частна общинска собственост

28.06.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

11.05.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - нива, землище гр.Кресна

06.04.2017 г. - Предложение относно право на строеж на допълващо застрояване - "пристройка"

10.01.2017 г. -
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2017 г.

 

29.11.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в УПИ II-946
11.11.2016 г. - Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински терени
08.11.2016 г. - Предложение относно право на строеж на "гаражни клетки " в УПИ XIV-385, кв.29 по ПР на гр.Кресна
12.08.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 008028
12.08.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 005017
03.06.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот
27.05.2016 г. - Предложение за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

11.05.2016 г. - Предложение до Общински съвет относно право на строеж на допълващо застрояване
05.04.2016 г. - Предложение до Общински съвет

Предложение до Общински съвет с № 09-00-77/02.03.2016

12.02.2016- Годишен план дървесина 2016

15.012016 - Годишен план паша 2016

Програма 2016

Стратегия 2016

Програма - допълнение

Предложение за продажба на недвижим имот

Предложение за промяна на общински имоти

 Програма за разпореждане с общински имоти - 2015

Публикация - процедура

Предложение за допълнение - общински имоти
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2014 г

19.01.2012 г. -Стратегия за управление на общински имоти
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2013 г.

 


Наименование Брой тегления
07.09.2022 predlojenie.pdf 1 Изтегли документ с име "07.09.2022 predlojenie.pdf"
1.09.2022 predlojenie.pdf 11 Изтегли документ с име "1.09.2022 predlojenie.pdf"
30.08.2022 predlojenie.pdf 9 Изтегли документ с име "30.08.2022 predlojenie.pdf"
11.08.2022 bungala.pdf 29 Изтегли документ с име "11.08.2022 bungala.pdf"
29.07.2022 predlojenie.pdf 49 Изтегли документ с име "29.07.2022 predlojenie.pdf"
12.07.2022 - Slivnitza.pdf 66 Изтегли документ с име "12.07.2022 - Slivnitza.pdf"
1.07.22 - dopalvane god prog.pdf 71 Изтегли документ с име "1.07.22 - dopalvane god prog.pdf"
Slivniza-fotol..pdf 92 Изтегли документ с име "Slivniza-fotol..pdf"
Bungalo-sinaniza.pdf 101 Изтегли документ с име "Bungalo-sinaniza.pdf"
18.05.2022 predlojenie os.pdf 103 Изтегли документ с име "18.05.2022 predlojenie os.pdf"
Obshtinski imoti programa 2022.pdf 154 Изтегли документ с име "Obshtinski imoti programa 2022.pdf"
12.11.2021 predlojenie.pdf 302 Изтегли документ с име "12.11.2021 predlojenie.pdf"
20.10.2021 predlojenie.pdf 314 Изтегли документ с име "20.10.2021 predlojenie.pdf"
24.09.2021 liatna kuxnia.pdf 382 Изтегли документ с име "24.09.2021 liatna kuxnia.pdf"
30.08.2021 predlojenie.pdf 370 Изтегли документ с име "30.08.2021 predlojenie.pdf"
16.08.2021 predlojenie.pdf 454 Изтегли документ с име "16.08.2021 predlojenie.pdf"
10.08.2021 predlojenie.pdf 357 Изтегли документ с име "10.08.2021 predlojenie.pdf"
19.07.2021 predlojenie.pdf 348 Изтегли документ с име "19.07.2021 predlojenie.pdf"
09.07.2021 predlojenie.pdf 372 Изтегли документ с име "09.07.2021 predlojenie.pdf"
25.05.2021 prodajba imot.pdf 463 Изтегли документ с име "25.05.2021 prodajba imot.pdf"
21.05.2021 predlojenie targ.pdf 395 Изтегли документ с име "21.05.2021 predlojenie targ.pdf"
21.05.2021 predlojenie.pdf 406 Изтегли документ с име "21.05.2021 predlojenie.pdf"
14.05.2021 predlojenie.pdf 431 Изтегли документ с име "14.05.2021 predlojenie.pdf"
29.04.2021 predlojenie imoti.pdf 430 Изтегли документ с име "29.04.2021 predlojenie imoti.pdf"
29.04.2021 predlojenie.pdf 508 Изтегли документ с име "29.04.2021 predlojenie.pdf"
15.04.2021 predlojenie konkurs.pdf 474 Изтегли документ с име "15.04.2021 predlojenie konkurs.pdf"
14.04.2021 predlojenie.pdf 483 Изтегли документ с име "14.04.2021 predlojenie.pdf"
26.02.2021 predlojenie i targ.pdf 616 Изтегли документ с име "26.02.2021 predlojenie i targ.pdf"
08.01.2021 godishna programa obs imoti.pdf 628 Изтегли документ с име "08.01.2021 godishna programa obs imoti.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
35% Complete (success)
Не :
65% Complete (success)